ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/LSR/2021 na realizację usług w charakterze radcy prawnego

śr., 02/24/2021 - 19:49
Schronisko Bra…

Aktualizacja 24 marca 2021 r.
Zamawiający jako kryterium oceny oferty przyjął kryterium ceny. W wyniku przeprowadzonego postępowania. Zamawiający dokonał wyboru oferty spełniającej kryteria formalne i merytoryczne, która zawierała najniższą cenę- kwota brutto z formularza ofertowego za łączną realizację zlecenia tj. została wybrana oferta : Mateusz Sowula, cena brutto za łączną realizację zlecenia 21.600,00zł
----------
W związku z realizacją projektu pn. „Lokalna Strategia Reintegracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna Integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Rybnickie (Partner projektu) zaprasza do przedstawienia ofert na realizację usług w charakterze radcy prawnego.