Aktualności

 • ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/LSR/2021 na realizację usług w charakterze radcy prawnego

  Aktualizacja 24 marca 2021 r.
  Zamawiający jako kryterium oceny oferty przyjął kryterium ceny. W wyniku przeprowadzonego postępowania. Zamawiający dokonał wyboru oferty spełniającej kryteria formalne i merytoryczne, która zawierała najniższą cenę- kwota brutto z formularza ofertowego za łączną realizację zlecenia tj. została wybrana oferta : Mateusz Sowula, cena brutto za łączną realizację zlecenia 21.600,00zł
  ----------

  śr., 02/24/2021 - 19:49
  Schronisko Bra…
  Czytaj więcej
 • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU PO MOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

  PODROGRAM 2020

  CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – sierpień 2021, a jej celami szczegółowymi są:

  a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

  ndz., 01/31/2021 - 22:13
  Schronisko Bra…
  Czytaj więcej
 • PODPROGRAM 2018 – efekty

  Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Rybnickie z terenu województwa śląskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Chorzowie realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

  Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

  pon., 08/26/2019 - 17:28
  Schronisko Bra…
  Czytaj więcej

O Nas

Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta jest niezależną, katolicką organizacją, której celem nadrzędnym jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim, w duchu patrona św. Brata Alberta.

Jesteśmy organizacją działającą na podstawie prawa o stowarzyszeniach. Zakładamy i prowadzimy schroniska, punkty charytatywne, udzielamy pomocy w załatwianiu formalności (wyrabianie dokumentów, badania lekarskie, pomoc w poszukiwaniu pracy, kontaktów z rodziną, grupą terapeutyczną). Współdziałamy z administracją państwową, samorządem terytorialnym i organizacjami pozarządowymi.

Towarzystwo jest organizacją non profit, czyli wszelkie środki przeznaczamy na działalność statutową.

Realizujemy zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem:

 

 • dla Gminy Miasta Czerwionka- Leszczyny: „Święty Brat Albert idzie na ratunek – zapewni dach wikt i opierunek” zadanie dotyczy zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Czerwionki- Leszczyny zgodnie z umową nr 1 z dn. 30.12.2016, dla 35 ( a w okresie zimowym 40) bezdomnych mężczyzn w okresie 01.01.2017-31.12.2019 (wspieranie zadania).
 • dla Miasta Rybnik „ Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn”Zgodnie z umową nr DA.8122.2.2.2018 z dnia 19.12.2018r dla 35 mężczyzn z terenu Rybnika w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019r. (powierzenie zadania)

W ramach realizowanych zadań bezdomni mężczyźni, będący w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej mają zapewnione:

 • schronienie – miejsca noclegowe we wszystkie dni kalendarzowe 24h/dobę,
 • wyżywienie – 3 posiłki dziennie, w tym co najmniej jeden ciepły,
 • artykuły higieny osobistej i środki czystości,
 • leki, będące na wyposażeniu apteczki,
 • odzież (zakupioną oraz pozyskaną z darów)

Rok 2017 w liczbach

Podaruj swój 1% podatku

Jak możesz pomóc:

Wystarczy w odpowiednim miejscu PIT wpisać nazwę organizacji :
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, nr KRS 0000702775 i kwotę 1% podatku.

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Na co przeznaczymy Państwa 1 %

Wsparcie Schroniska im. św. Brata Alberta w Przegędzy.

Dlaczego warto przekazywać 1%

Organizacje Pożytku Publicznego działają dla dobra całego społeczeństwa lub grup w szczególnie trudnej sytuacji. Podlegają podwyższonym wymaganiom i kontroli rzetelności (nasze Towarzystwo co roku podlega zewnętrznemu audytowi finansowemu). Możesz decydować o przeznaczeniu tylko tego jednego procenta swojego podatku – wykorzystaj tę szansę. Nawet gdy nie jest to wielka kwota, nie rezygnuj; z wielu drobnych wpłat można uzbierać poważne sumy. Dla nas każda wpłata jest ważna, ponieważ mówi nam ilu mamy przyjaciół.

Serdecznie dziękujemy za zaufanie, którym obdarzyli Państwo nasze Stowarzyszenie. Każda złotówka przekazana nam w ramach akcji 1% podatku – umożliwia konkretną pomoc naszym Podopiecznym.

Jak pomagamy

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Rybnickie prowadzi w Przegędzy Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn.

Schronisko OFERUJE:

 • schronienie, wyżywienie, otrzymanie nowej odzieży
 • współpracę z pracownikiem socjalnym
 • konsultacje z lekarzem
 • konsultacje z terapeutą uzależnień
 • aktywizacje zawodową
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych
 • poszerzanie swoich zainteresowań w pracowni artystycznej
 • wyjazdy i spotkania integracyjne
 • spotkania modlitewne

Komu pomagamy:

 • osobom bezdomnym
 • osobom uzależnionym, które czkają na leczenie odwykowe,
 • osobom opuszczającym zakłady karne,
 • osobom doświadczającym kryzysu życiowego.

Kontakt

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
w Przegędzy - Koło Rybnickie
SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN

Zobacz na Portalu Pomocy Społecznej

KRS 0000702775

REGON 368731276

NIP 6422563622

 ul. Mikołowska 78, Przegędza
44-238 Czerwionka-Leszczyny

Czynne 24/7/365

KONTO BANKOWE
BGŻ S.A 95 2030 0045 1110 0000 0397 4910 

+48 32 431 46 70
schronisko@albertrybnik.p

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
iod@albertrybnik.pl